بهترین نسخه خودت شو

با انجام مداوم برنامه بهبود ، زندگیت رو متحول کن

1
آزمون ها

انجام آزمون های مایرز بریگز و تعیین الویت ، برای تعیین تیپ شخصیتی و الویت بندی توصیه ها

2
دریافت توصیه های بهبود

ارائه و انتخاب توصیه های بهبود مطابق با شخصیت شما

3
انجام توصیه های بهبود

انجام توصیه های بهبود و امتیازدهی به عملکرد

4
مشاهده عملکرد

مشاهده عملکرد در قالب نمودار ، امتیاز و مدال

توصیه ها

دریافت توصیه مختص تیپ شخصیتی

در برنامه ممکن است دونفر توصیه ها کاملا متضاد دریافت کنند چرا که توصیه ها منطبق بر شخصیت فرد هستند

برخی از ویژگی های کلیدی

توصیه های بهبود مطابق با تیپ شخصیتی شما

ارائه برنامه بهبود تخصصی برای شما،نه یک نسخه برای همه

محاسبه میزان پیشرفت

محاسبه عملکرد شما در قالب امتیاز توصیه و امتیاز کلی بصورت نمودار و مدال

نگاه نزدیکتر به برنامه

درباره

رسالت گودمود تبدیل دست آوردهای دانش روانشناسی به اپلیکیشن های ساده و قابل استفاده برای عموم است با توجه به نکاتی چون: نیاز کاربر و قابلیت استفاده

دانلود